Algemene Beschouwingen: "denk niet alleen aan jezelf, maar leef dichtbij God"

CU-RH-logovrijdag 24 juni 2016 11:00

Tijdens het bespreken van de Kadernota in de raadsvergadering van 24 juni kregen alle partijen de gelegenheid hun visie uit te spreken in de Algemene Beschouwingen. Namens de ChristenUnie nam fractievoorzitter Jan Berkhoff het woord.

Fractievoorzitter Jan Berkhoff sprak in de vergadering, tijdens de Algemene Beschouwing, daarnaast de volgende woorden:

Voorzitter, leden van de raad.
In de Bijbel staat een prachtige opdracht die ons duidelijk maakt wat we in deze wereld moeten doen: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dichtbij God (Micha 6:8 BGT). Met deze opdracht probeert de fractie van de ChristenUnie een bijdrage te leveren aan de politiek van de gemeente Rijssen – Holten. 
Dat we niet alleen aan onszelf moeten denken is heel concreet geworden door de verschrikkelijke strijd die rond Syrië plaats vindt. Duizenden mensen zijn ontheemd en zoeken een veilige schuilplaats. Ook in ons land hebben het afgelopen jaar tienduizenden veiligheid gezocht.
Onze fractie heeft hiervoor al in een vroegtijdig stadium aandacht gevraagd en uw college heeft een raadsbrede opdracht meegekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om ook in onze gemeente vluchtelingen op te vangen. Als gevolg daarvan kunnen wij met ingang van oktober van dit jaar voor een jaar 250 nieuwe medebewoners begroeten. We zijn trots op onze inwoners, in het bijzonder de buurtbewoners, die zo overwegend positief hebben gereageerd. Natuurlijk zullen er hier en daar wat zorgen zijn, maar we hopen dat de mensen zich welkom zullen voelen en zich voor kunnen bereiden op een goede integratie in de Nederlandse samenleving.

Ter bespreking ligt vandaag voor ons de Kadernota 2017- 2020. We kunnen niet anders dan constateren dat het een degelijk document is. De behoedzame manier waarop onze gemeente met haar geld omgaat, het tijdig anticiperen op de crisis, die gelukkig voorbij is, én het zorgvuldig voorbereiden van nieuwe taken, is niet zonder resultaat gebleven. Een financieel gezonde gemeente, waar het goed toeven is! Het structureel financieel perspectief blijft goed en er is ook weer ruimte voor nieuw beleid. Onze fractie is van mening dat een deel van dit positieve resultaat ook ten goede mag komen aan onze burgers en bedrijven en ondersteunen daarom ook van harte het amendement om de inflatiecorrectie op de OZB maar ten dele toe te passen.
 
Inmiddels zijn we al weer over de helft van deze raadsperiode. De uitgangspunten die in het coalitieakkoord zijn opgenomen lijken volledig te kunnen worden uitgevoerd. Blij zijn we met de constructieve opstelling rondom de zondagsopening. Een rustdag in een 24/7 maatschappij is voor iedereen een weldaad.
 
Is alles positief? Helaas niet. Het alcohol – en drugsgebruik blijkt in onze gemeente, vooral onder jongeren, nog steeds een gegeven. De ChristenUnie heeft daarom gepleit voor een integrale aanpak, waarbij de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, maar waarbij de overheid een faciliterende taak oppakt.
Het is belangrijk dat ouders gesteund worden in hun poging hun kinderen niet te vaak, te veel en te vroeg te laten drinken. De maatschappelijke acceptatie voor alcohol, ook in onze gemeente, is een gegeven dat zorgen baart. Wij komen dan ook met een motie waarbij wij het college vragen om een onderzoek te doen om te komen tot een adequaat alcoholpreventiebeleid voor jongeren en stellen hiervoor ook middelen ter beschikking. Over de door ons bepleite trendbreuk wat betreft het vroeger uitgaan en de sluitingstijden zullen we ons nu niet verder uitlaten.
 
Voorzitter,
Jeugd- en jongeren hebben de steun van de hele samenleving nodig.
Een veilige samenleving waar jongeren op een gezonde manier kunnen groeien naar volwassenheid is daarvoor van essentieel belang. We zijn dan ook blij dat de nieuwe visienota Jeugd – en jongerenwerk breed werd gesteund in de raad. We zien uit naar een constructieve uitwerking in samenspraak met de desbetreffende organisaties, zeker wat betreft preventie en het vroegtijdig herkennen van problemen. Ook cultuur kan een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze jongeren. Actieve vormen van cultuur zijn mogelijk op het gebied van de bibliotheek, theater, ballet en muziek. Voor alle kinderen toegankelijk, maar niet alle ouders zullen er het belang van in zien.
De oproep voor de investering in cultuur op de basisschool kunnen wij van harte ondersteunen, dan kan ieder kind kennis maken met cultuur.
 
Een bijzonder positief voorbeeld van actief burgerschap is manier waarop het leerlingenvervoer is opgezet door ouders in samenwerking met de gemeente. Een ondernemende gemeente, met ondernemende ouders! Ook de initiatieven van de Brekeldschool voor 3 extra lokalen om te voorzien in speciaal onderwijs in de eigen omgeving verdient alle lof en steun.
 
De drie transities lijken tot nu toe goed te zijn verlopen. De overgang naar een volledige transformatie zal nog de nodige inspanning kosten, maar onze fractie heeft daar veel vertrouwen in.  Belangrijk hierbij is de inzet van de Adviesraad Sociaal Domein. De inzet van vrijwilligers kan niet genoeg gewaardeerd worden, evenals die van de talloze mantelzorgers die actief zijn. 
Ondersteuning en waardering voor hen is van groot belang. Echter het belang van de cliënt zal altijd voorop moeten blijven staan.
 
De betrokkenheid op een ander, is in onze gemeente groot, ook van de kerken.  Op diaconaal terrein kunnen kerk en gemeente veel voor elkaar betekenen. De ChristenUnie is een groot voorstander van en verdere samenwerking tussen de kerken en onze overheid in het sociaal domein.
 
Basale sportvoorzieningen zijn in onze gemeente al ruim aanwezig, maar de wensen daarvoor zijn nog niet uitgeput. Onze fractie is blij met de aangekondigde onderzoeken naar de basale sportvoorzieningen voor de buiten- en de binnensporten. Een nieuwe multifunctionele sporthal, bij voorkeur gesitueerd op de Koerbeld, blijft hoog op ons lijstje staan. Onze fractie heeft namelijk altijd gepleit voor concentratie van zoveel mogelijk sporten en sportvoorzieningen op de Koerbeld. Het initiatief om te komen tot een kunstgrasveld bij Sportclub Rijssen gecombineerd met een oplossing voor de SSVR kunnen wij alleen maar toejuichen.
 
Voorzitter,
De werkeloosheid is gelukkig gedaald. De economische crisis, met de nasleep, lijkt ten einde.
Toch zijn er altijd mensen voor wie het moeilijk blijft een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Het project ‘Rijssen – Holten werkt’ is een prachtig initiatief om samen met het maatschappelijk middenveld te komen tot een goed resultaat. De verwachtingen zijn hooggespannen!
 
Iedereen moet mee kunnen doen in onze participatiemaatschappij. Daarom moet er blijvende aandacht zijn voor schulden – en armoedeproblematiek. Wij waarderen het werk van de Voedselbank en ondersteunen dit van harte. Tegelijkertijd beseffen we dat het een soort noodverband is waar niet permanent gebruik van gemaakt moet worden.
 
Voorzitter tot slot.
Er gebeurt veel in onze mooie gemeente en er zijn veel positieve ontwikkelingen. De kaders die vandaag gesteld worden moeten uitgewerkt worden tot een sluitende begroting. Wij wensen u toe dat de Bijbelse oproep om eerlijk, rechtvaardig en trouw te zijn en aan een ander te denken daarbij een goede leidraad mag zijn en bovenal wensen wij u, college met uw ambtenaren daarbij Gods zegen toe.

« Terug