Bijdrage ChristenUnie aan Algemene Beschouwingen: veiligheid en welzijn staan voorop

2017-07-13 17.56.29donderdag 13 juli 2017 18:00

Op 13 juli sprak Willemien Riezebos als plaatsvervangend fractievoorzitter de bijdrage van de ChristenUnie aan de Algemene Beschouwingen uit. Deze bijdrage is hieronder te lezen.

Voorzitter, vorig jaar begon de ChristenUnie de Algemene beschouwingen met een citaat uit Micha 6: ‘Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dichtbij God’. (Micha 6:8 BGT). Een andere wijze les is te vinden in de Bergrede: ‘Behandel andere mensen net zoals jezelf behandeld wilt worden’. (Matt. 7, 12 BGT). Dat is voor de ChristenUnie onveranderd de visie van waaruit we een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Voor ons ligt ter behandeling de Kadernota. De gemeentefinanciën zijn rooskleurig te noemen. Lastenverlaging, een werkloosheidspercentage van slechts 3,1 %, nieuwe ambities en financiële ruimte voor een volgend college. Het is een bijzonder resultaat, zeker na de afgelopen crisisjaren. Nu de crisis voorbij is zien we een wijziging in vraag en aanbod in de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan vakmensen. Een mooi resultaat is de start van Zorggilde Reggestreek, zodat naast de al bestaande vakopleidingen, ook wordt voorzien in gekwalificeerde mensen voor de zorg.

Niet alleen welvaart is echter van belang voor onze inwoners. Belangrijker is hun welzijn. Daarop moet de komende jaren de focus liggen. Eenzaamheid, psychische problemen, mensen die zich buitengesloten voelen. Laten we als gemeente, samen met onze inwoners oog hebben voor elkaar en er samen voor zorgen dat niemand van onze inwoners zich eenzaam voelt.

Gezondheidsbeleid draagt maar voor een miniem deel bij aan de gezondheid. Leefstijl is van veel groter invloed. We zijn van mening dat preventief en integraal gezondheidsbeleid van groot belang is.  We waren van plan in dit kader een motie in te dienen om jongeren attent te maken op het risico van gehoorbeschadigingen. Een gehoorbeschadiging is niet te genezen en kan tot behoorlijke beperkingen leiden. Vooral jongeren zijn zich daarvan vaak onvoldoende bewust. Preventie is dus de enige mogelijkheid. Helaas bleek op voorhand al dat daar onvoldoende draagvlak voor was. Ons inziens een gemiste kans in het kader van preventief gezondheidsbeleid.  

 

Ook sport en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl en dat geldt zeker voor de schoolgaande jeugd. Het onderwijs moet de beschikking hebben over voldoende en goede voorzieningen voor veilig sporten op een redelijke afstand van de school. De aanbevelingen uit het Capaciteitsonderzoek binnensporten zullen de komende jaren adequaat ten uitvoer gebracht moeten worden en daarvoor moet fors gereserveerd worden. 

 

Het sociaal domein is én blijft een prominent onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Bij de Huishoudelijke Ondersteuning heeft onze gemeente gekozen voor een eigen opstelling binnen de regio Twente. De raad, en niet te vergeten, de Adviesraad Sociaal Domein, heeft het college hiervoor haar vertrouwen gegeven.  Als ChristenUnie willen we het college met deze ondernemende opstelling complimenteren.

 

Voorzitter, iedereen moet de gelegenheid hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. De Voedselbank en regelingen voor armoede– en minimabeleid zijn in onze gemeente ruimhartig. Als ChristenUnie zijn we  van mening dat de overheid een schild voor de zwakke in de samenleving moet zijn. Schulden zijn ook een groot probleem. Daarom zullen we vandaag een motie indienen over de sociale leningen door de Stadsbank Oost Nederland.

Veiligheid is een item dat onze samenleving bezighoudt, zeker na een aantal recente aanslagen. Laten we allemaal, gemeentebestuur en inwoners, een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door alert te zijn op onregelmatigheden.  

Klimaatverandering en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen op mondiaal, nationaal, maar ook op lokaal niveau. Wat ons betreft mag er nog veel sterker ingezet worden op duurzaamheid.

Onze gemeente heeft veel te bieden voor inwoners en toeristen. We hebben een aantal mooie monumenten zowel in Rijssen als in Holten. Mooi is om te zien dat historische kerkgebouwen ingezet worden voor de hele samenleving. Openstelling voor concerten, maar zeker ook bij de dodenherdenkingen in de Dorpskerk in Holten en de Schildkerk in Rijssen. Het herdenkingscentrum en de Canadese begraafplaats zijn daarbij van grote waarde het hele jaar door. In Holten worden mensen door middel van Stolpersteine herinnerd aan een verleden dat een ongemakkelijk onderdeel is van onze geschiedenis. In Rijssen ontbreken deze Stolpersteine. Wij zullen dan ook met een voorstel komen om dit ook in Rijssen te initiëren en te faciliteren.

Voorzitter, ik ga afronden.  Dit is de laatste Kadernota die in deze samenstelling van college en raad behandeld zal worden.  Er is veel gebeurd en de (financiële) toekomst van Rijssen – Holten ziet er zonnig uit. We hebben veel kunnen realiseren én een nieuwe coalitie heeft volgend jaar de financiële ruimte eigen wensen in te brengen. Allereerst moet nu van deze kadernota een sluitende begroting gemaakt worden. De Bijbelse oproep om eerlijk, rechtvaardig en trouw te zijn en een ander te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden is daarbij een onmisbaar uitgangspunt. Wij wensen u, college, met uw ambtenaren, daarbij Gods zegen toe.

« Terug