Lokerbroek heeft alleen steun CDA en ChristenUnie

woensdag 14 maart 2007 17:00

Dinsdag werd in de commissie Grondgebied opiniërend gesproken over voorontwerp structuurplan Lokerbroek. Er zijn onderzoeken geweest naar de haalbaarheid van een industrieterrein in Lokerbroek. Mensen en organisaties hebben hun visie kunnen geven, en er heeft een milieueffectrapportage (MER-rapport) plaatsgevonden. Volgens het college kan de eerder door de raad uitgesproken voorkeur voor een industrieterrein in Lokerbroek gerealiseerd worden. Daar bleek nu opeens toch onvoldoende politieke steun voor te zijn.

De vergadering begon met de mededeling van het college dat er onvoldoende politieke steun is voor Lokerbroek, en dat zij daarom de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing heeft verklaard op Vletgaarsmaten III. Het gaat daarbij om het gebied tussen spoordijk, Doorlopende dijk, Boterbeek en N332. De WVG is van toepassing verklaard op Vletgaarsmaten III zonder instemming van wethouder Stegeman. Hij wilde hiermee solidariteit laten zien ten opzichte van het ambtelijk apparaat dat met alle inzet is gegaan voor Lokerbroek, en hij zelf geloofd er ook nog heilig in. Volgens Stegeman degradeert met deze opstelling Rijssen-Holten zich in de competitie. "De keuze voor Vletgaarsmaten is vrijwillig een stapje terug. De gemeente kon bloeien door opbrengst uit grondbedrijf, dat zetten we nu op het spel."

Het college heeft deze conclusie getrokken op basis van de discussie in een vorige week gehouden besloten raadsvergadering. Voor het publiek bleef het in de commissievergadering na de mededeling nog lang onduidelijk welke partijen nu voor waren geweest en welke tegen. Aan het eind van de avond bleken alleen CDA en ChristenUnie de visie van het college deelden dat met de ontwikkeling van Lokerbroek werkgelegenheid in Rijssen-Holten behouden kan blijven. De tegenstand van Gemeentebelang en VVD was bekend. De PvdA heeft altijd aangegeven de handen vrij te willen hebben, omdat ze onder andere wilde wachten op het MER-rapport. Hoewel het MER-rapport positief uitviel, was de PvdA toch tegen. Zij hebben zich daarbij met name ook laten leiden door geluiden dat ook de Provincie geen medewerking zou willen gaan verlenen. Volgens het college staat het zelfs zwart op wit dat de Provincie dat wel zal doen. De tegenstand van de SGP verbaasde nog het meest. Deze partij heeft zich altijd hard gemaakt voor het Rijssense bedrijfsleven. De bedrijven uit Rijssen, waarvoor met name in behoefte moet worden voorzien, hebben altijd duidelijk gezegd dat ze wel kunnen leven met Lokerbroek maar dat Vletgaarsmaten III een stap te ver is. De SGP gaf aan nu "op flinterdunne argumenten" toch tegen Lokerbroek te zijn. Blijkbaar gaf het ontbreken van een financiële vergelijking voor haar de doorslag. Aan het begin van de avond had wethouder Stegeman die vergelijking al gegeven, en de burgemeester bood aan het eind van de avond ook nog alles te willen leveren dat zou kunnen bijdragen aan een goed afgewogen oordeel. Volgens Steunenberg (SGP) was dat "mosterd na de maaltijd". Toch willen PvdA en SGP dat de WVG op Lokerbroek nog tot 30 mei 2007 van kracht blijft. Hierdoor blijven bedrijven en bewoners in Lokerbroek nog een poos in onzekerheid verkeren, en ook in Vletgaarsmaten III moeten mensen nu met veel onzekerheid leren omgaan.

Het CDA en ChristenUnie gaven beiden aan dat er in het verleden is gekozen voor een studie naar Lokerbroek. Nu met name ook het MER-rapport blijkt mee te vallen vinden zij de ontwikkeling van Lokerbroek een goede zaak. Bert Tijhof benadrukte dat voor de ChristenUnie vanaf het begin duidelijk is geweest dat behoud van onze economische motor noodzaak is voor Rijssen-Holten. “De ontwikkeling van een bedrijventerrein moet, zeker in onze toeristische trekpleister, niet een te grote stempel drukken op onze leefomgeving en het milieu. We moeten verantwoord met onze ruimte omgaan. De schaalgrootte die zou ontstaan als er gekoppeld zou worden aan Vletgaarsmaten is veel te groot voor de kern Holten. Holten zou van vakantiedorp meer op een industriestad gaan lijken. Onze zorg voro het milieu is onderzocht door middel van de MER. Hieruit blijkt voor ons zonneklaar dat er geen enkel beletsel is voor het op een verantwoorde wijze ontwikkelen van het bedrijventerrein Lokerbroek. Het verbaasd ons dan ook zeer dat andere fracties, die steeds weer ingestemd hebben met de voorbereidende stappen en die geen enkele beperking hebben kunnen vinden in de MER opeens overstag gaan. Wij waarderen de opstelling van de portefeuillehouder en vinden, net als het CDA, op dit moment de risico’s ten aanzien van Vletgaarsmaten te groot.

Al met al een avond die Rijssen-Holten niet positief op de kaart zet, dit kan negatieve gevolgen hebben voor alle inwoners van onze gemeente.

Verslag geschreven door Gerrit Roosink

Stukken op basis waarvan opiniërend werd gesproken:
- inspraaknota inzake voorontwerpstructuurplan Lokerbroek
- reactiememo op de contra-expertise behoefteraming bedrijventerrein Lokerbroek
reactiememo
- oordeel MER-commissie over opgestelde Plan-MER

« Terug

Reacties op 'Lokerbroek heeft alleen steun CDA en ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.