'Omzien' krijgt extra aandacht

ouderenbeleidvrijdag 09 november 2007 19:00

In een begrotingsvergadering die in goede sfeer verliep zijn alle door de ChristenUnie ingediende moties aangenomen. Ook het amendement om een deel van de taakstellende bezuiniging aan de Muziekschool ongedaan te maken werd aangenomen. Hoewel de begrotingsvergadering door het ontbreken van moties of amendementen vanuit de coalitiepartijen en de SGP beladen dreigde te worden, werd het door het debat over de ingebrachte punten van de ChristenUnie toch een prettige vergadering. Het bleek dat alle raadsleden zich willen inzetten voor de burgers van Rijssen-Holten. Dit blijkt met name uit het aannemen van moties inzake het streven naar milleniumgemeente, coördinatie vrijwilligerswerk, mantelzorgvoorzieningen in bestemmingsplannen en formulierenbrigade.

Naast de moties van de ChristenUnie was er een motie van de VVD. Deze is ook aangenomen, waardoor de gemeente een garantstelling geeft voor de aanschaf en het transport van de kaarsen voor de jaarlijkse herdenking op kerstavond op de Canadese begraafplaats. Alleen de SGP was tegen deze motie, omdat zij vindt dat deze herdenking niet past op kerstavond.

De ChristenUnie had naast het amendement zes moties ingediend. Met de motie voor het behoud van het gebouw waar nu de muziekschool is gevestigd wil ze voorkomen dat dit gebouw verpauperd. Het college heeft toegezegd hier garanties voor te vragen bij verkoop. Dit wordt ook al afgedwongen doordat dit gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst staat.

De motie over winkelvoorziening in Veeneslagen is in een eerder geplaatst artikel toegelicht. De overige moties worden hieronder nader toegelicht.
- Milleniumgemeente
- Stichting Present
- Mantelzorgvoorzieningen in bestemmingsplannen
- Formulierenbrigade
 
De programmabegroting werd uiteindelijk aangenomen, met de stemmen van de VVD tegen en enkele aantekeningen van de SGP. De VVD keurde de programmabegroting niet goed omdat zij geen vertrouwen heeft in de goede uitvoering daarvan door het college.

Milleniumgemeente
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Op 07/07/07 was de helft van de tijd van de VN Millenniumcampagne verstreken. Inmiddels zijn er grote vorderingen gemaakt, maar helaas blijven sommige resultaten achter.

Dit is het moment om te handelen. In ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land kunnen juist gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. Daarom organiseert de VNG de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. Voor sommige gemeenten betekent dit nieuwe impulsen voor het mondiaal beleid. Voor andere gemeenten betekent het dat bestaande activiteiten in de schijnwerpers worden gezet en in breder verband worden gebracht.

De ChristenUnie wil voor de kaderstelling 2009 graag een meeting om te bekijken in hoeverre Rijssen-Holten hier ook aan mee kan doen. De andere partijen vonden dit een goed initiatief. Het CDA pleitte er voor om het niet in abstracte verhalen te laten blijven hangen. De burgemeester maakte gelijk duidelijk dat wat hem betreft dat niet zal gebeuren. Hij presenteerde een nieuwe voorzittershamer, van hout dat verantwoord is geproduceerd (FSC-keurmerk).

Coördinatie vrijwilligerswerk
In Rijssen-Holten wordt al heel veel gedaan aan (coördinatie van) vrijwilligerswerk. Veel goed werk. Onlangs is ook het servicepunt vrijwilligers geopend. De ChristenUnie wil graag dat de Stichting Present wordt uitgenodigd voor een presentatie van hun werkwijze. De Stichting Present werkt aanbod gericht, waarbij groepen mensen die een klus of dienst in de aanbieding hebben via plaatselijke maatschappelijke organisaties worden gekoppeld aan mensen die hulp nodig hebben. Na de presentatie moet dan blijken of die werkwijze wat toe kan voegen in Rijssen-Holten. Bij de presentatie worden alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd. Samen met hun kan dan bepaald worden of de expertise van Present in Rijssen-Holten wat toe kan voegen. De presentatie is dus bedoeld als ondersteuning. Alle fracties konden instemmen met dit voorstel.

Mantelzorgvoorzieningen in bestemmingsplannen
De raad is van mening dat ruimhartig woonvoorzieningen getroffen moeten kunnen worden voor mantelzorgers en/of mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg. Een dergelijke voorziening moet een tijdelijk karakter hebben, en moet komen te vervallen zodra de noodzaak er niet meer is. Om dat mogelijk te maken verzoekt ze het college een regeling te ontwerpen voor de bestaande bestemmingsplannen binnen de gemeente ten behoeve van mantelzorg. Deze regeling mag niet leiden tot toename van het aantal woningen, en zal juridisch op een heldere manier geregeld moeten zijn, zonder steeds met handhavingsproblemen te maken te krijgen. Wethouder Stegeman zegde de volle medewerking hieraan toe.

Formulierenbrigade
Er zijn mensen die het moeilijk vinden formulieren in te vullen. Daarbij is zelfs een groep die zulke formulieren weggooit omdat ze er niet uitkomen. Wanneer daardoor inkomen wordt misgelopen is dat onwenselijk. Daarom pleit de ChristenUnie er voor een zogenaamde formulierenbrigade in het leven te roepen. De mensen die daar deel van uitmaken kunnen anderen helpen bij het invullen van formulieren.

Wethouder ter Keurst vondt dit een prima idee. Om te laten zien dat de gemeente in sommige gevallen zelfs van formulieren af wil stappen, kondigde hij aan dat ouderenorganisaties van spaarlampen worden voorzien. Bij de gemeente zijn van de spaarlampenactie voor minima nog veel setjes lampen overgebleven. Deze mogen door de ouderenorganisaties verdeeld worden onder mensen waarvan zij inschatten dat ze nuttig zijn.

« Terug

Reacties op ''Omzien' krijgt extra aandacht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.