Wat doe de gemeenteraad?

Inleiding

De wijkavonden worden, op voorstel van de ChristenUnie, georganiseerd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Waarom? De raad is ook onderdeel van het gemeentebestuur. Toch zijn er ook misverstanden rondom de rolverdeling. Wie doet wat binnen het gemeentebestuur? Om duidelijkheid te geven naar al onze burgers zal de gemeenteraad ook bij de wijkavonden present zijn om vragen te beantwoorden en contacten te leggen met de bezoekers.

Op deze site willen wij u uitleggen hoe de rollen binnen het gemeentebestuur verdeeld zijn en hoe u als burger in contact kunt komen met de gemeenteraad.

Welke rol heeft de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Rijssen-Holten bestaat uit de fracties van SGP, CDA, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD. Welke taken hebben deze 25 mensen?  De 3 belangrijkste taken zijn: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiging. De meeste raadsleden voelen zich vooral volksvertegenwoordiger, zo zijn ze ook allen gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Veel raadsleden ervaren echter dat juist de volksvertegenwoordigende rol te weinig uit de verf komt, vooral omdat de andere twee hoofdtaken te veel tijd opeisen. Daarbij moet ook wel worden opgemerkt dat veel gemeenteraadsleden hun raadslidmaatschap vervullen naast een andere (fulltime)baan. Het raadswerk kost veel tijd, tussen de 10 en 20 uur per week.

Iets over de taken die we als raadsleden hebben te vervullen:

Kaders stellen
: de ruimte afbakenen waarbinnen het gemeentebestuur haar taken uit moet voeren. Veelal zijn de kaders financieel, wat kunnen we doen met het geld dat de gemeente krijgt. Het gaat hierbij vaak om het maken van keuzes. Een paar voorbeelden: gaan we betaald parkeren in onze gemeente? Hoe gaan we om met de afvalinzameling? Doen we dit zelf of besteden we dit uit?

Uitvoering controleren:  Doet de gemeente wat ze belooft heeft te doen? Moet er bijgestuurd worden? Voorbeeld: is het onderhoud aan openbaar groen voldoende uitgevoerd, is er voldoende gedaan om de werkloosheid terug te dringen?

Volksvertegenwoordiging: Welke vragen leven er bij u, hoe kunnen we als gemeenteraad uw wensen meenemen in het beleid van de gemeente?

Voor alle duidelijkheid, raadsleden zullen u vaak doorverwijzen naar een afdeling of de klachtenlijn, vooral omdat raadsleden persoonlijk niets kunnen doen aan een scheefliggende stoeptegel of iets dergelijks. Raadsleden willen graag weten of er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Uw persoonlijke vraag kan tot verbetering leiden voor de hele gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie wil graag klaarstaan voor alle burgers, ze wil continue verbeteren, daarbij is de hulp van u als burger nodig. De raad kan uw wensen en opmerkingen vertalen naar beleid.

Instrumenten van en voor de raad

De raad heeft als instrumenten:
 • Mondelinge vragen
 • Schriftelijke vragen
 • Inlichtingen 
 • Moties
 • Amendementen 
 • Interpellatie 
 • Initiatiefvoorstel)
 • Onderzoek 
 • Rekenkamer 
 • Overige
Het gaat te ver om al deze instrumenten hier uit te leggen. Mensen die informatie willen over deze instrumenten kunnen terecht op gemeenteraad.nl of bij een raadslid. Als u een raadslid er naar vraagt kunt kunt u zo zelf beoordelen of zijn of haar vakkennis op peil is.

Wat is de rol van het college van B&W?

Naast de gemeenteraad bestaat het gemeentebestuur uit het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hun taken zijn:

 • dagelijks bestuur
 • uitvoering van beleid
 • uitvoering van wettelijke taken
 • beslissingen van de raad voorbereiden

Zoals u ziet is het college vooral met het dagelijks bestuur bezig. Het gemaakte beleid wordt door het college van B&W uitgevoerd en de uitvoering wordt weer gecontroleerd door de raad. Zo is te zien dat er een duidelijke link is tussen het college van B&W en de gemeenteraad.

De burgemeester heeft een eigen rol

Onze burgemeester heeft een heel eigen rol binnen het gemeentebestuur, hij is voorzitter van de raad en het college en heeft daarnaast ook nog een aantal wettelijke taken. De burgemeester is er voor al onze burgers en is vaak het gezicht van onze gemeente naar buiten. De glimlach van burgemeester Koelewijn in beeld op TV is dus een visitekaartje voor heel Rijssen-Holten.

De wettelijke taken van de burgemeester zijn:
 • openbare orde en veiligheid
 • kwaliteit dienstverlening en burgerparticipatie (burgerjaarverslag)

Samenvatting

Nog een keer samenvattend, wie doet wat binnen het gemeentebestuur?
 • Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad
 • College van B&W voert het dagelijks bestuur
 • Burgemeester coördineert en voert wettelijke taken uit

Hoe bereikt u de gemeenteraad?

Wilt u de gemeenteraadsleden bereiken? Dat kan op verschillende manieren. U kunt altijd een briefje/mailtje sturen. Let wel op dat een brief aan de gemeente altijd naar het college gaat, wilt u dat de gemeenteraad deze brief ook onder ogen krijgt richt uw brief dan tot het college van B&W en de raad.

Alle fracties hebben een fractiespreekuur. Dit is elke donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergaderingen. U vindt de data voor de raadsvergaderingen op internet of in het Rijssens Nieuwsblad.

Bij de commissie- en raadsvergaderingen heeft u altijd de gelegenheid om in te spreken bij een van de agendapunten. Voorafgaand aan de vergadering kunt u dit aangeven bij de griffier. U krijgt dan de gelegenheid om de vergadering toe te spreken en uw punt kenbaar te maken. De verschillende fracties kunnen dan uw informatie meenemen in hun afwegingen.

De data van commissie- en raadsvergaderingen staan ook altijd op de website van de gemeente Rijssen-Holten, bij 'Vergaderingen raad en commissies'.

Raadsleden zijn verder net gewone mensen, die u normaal kunt aanspreken als u ze tegenkomt. Hun namen en adressen staan op de website van de gemeente, onder ‘de gemeente’ > ‘gemeenteraad’, en op de website van de partij (zie rechterkolom).

Wij hopen dat u na het lezen van deze uitleg nog beter de weg weet te vinden naar de raadsleden, zodat zij nog beter het werk kunnen doen waarvoor u ze gekozen hebt.