Verkiezingsprogramma 2014

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

1. Betrouwbare overheid

        1.1 De gemeente dat zijn we samen                     

        1.2 Veiligheid

        1.3 Financiën

2. Gezonde samenleving

        2.1 Samen zorgen

        2.2 Werk en inkomen

        2.3 Onderwijs

        2.4 Cultuur, sport en recreatie

3. Duurzaam wonen, werken en leven

        3.1 Economie en landbouw

        3.2 Goed wonen en werken

        3.3 Mobiliteit

        3.4 Energie, klimaat en milieu


 INLEIDING

ChristenUnie, partij van de samenleving
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. We willen een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. Dat motiveert ons om ons geloof een stem te geven en dat concreet te maken door ons in te zetten voor de samenleving.

De kracht van de samenleving en noaberschap
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, noaberschap en in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden.

Samen het verschil maken
De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de politiezorg uit van de menselijke maat.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Rijssen-Holten. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk


1. Betrouwbare overheid

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.

Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Wij geven de overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

De ChristenUnie gaat voor een klantvriendelijke overheid. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van social media tot de balie. Wij nemen burgers serieus.

Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.

1.1 De gemeente, dat zijn we samen

De gemeente moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert.

Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in de bouwsector) en bezuinigingen is de financiële druk op de gemeente zo groot geworden, dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar in stand gehouden kunnen worden gehouden als overheid, samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder zetten.

Wijken en buurten waarderen

De ChristenUnie waardeert het eigene van Rijssen, Holten, Dijkerhoek en de buurtschappen en wil daar de gemeenschapszin bevorderen. De ChristenUnie gaat voor specifiek kernenbeleid.

Participatie

De overheid moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is ook een kunst. Wij spreken liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de overheid een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt.

De ChristenUnie is over het algemeen geen voorstander van referenda. Het is een te zwaar middel, het simplificeert complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het proces plaats.

Gemeentelijke samenwerking

De bestuurskracht  van Rijssen-Holten is groot genoeg om op eigen kracht door te gaan. Waar nodig wordt samengewerkt met de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Twenterand. (WT4) Ook wordt er op Twentse schaal samengewerkt. De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte.

Concrete voorstellen

1. Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid.

2. Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Om regeldruk te verminderen, worden vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle.

3. Samenwerking met andere Twentse gemeenten, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsvoering, met als doel kostenbesparing.

4. De ChristenUnie vindt dat er ruimte moet zijn voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een huwelijk met partners van hetzelfde geslacht.


Terug naar inhoudsopgave                                          Ga naar begin van het hoofdstuk


1.2 Veiligheid

De overheid is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie).

Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan.

Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen wordt door de overheid een dubbele boodschap afgegeven. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. 

Concrete voorstellen

1. Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan en de daaruit voortvloeiende prioriteiten voor inzet van politie en andere organisaties worden de resultaten van veiligheidsonderzoeken en de bevindingen van wijkbewoners meegenomen.

2. De ChristenUnie zet zich in voor de wijkagent. In Rijssen-Holten zijn minimaal 7 wijkagenten nodig, het aantal waar wettelijk recht op is.

3. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brandweer worden genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg. En blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers.

4. Het bestaande ketenbeleid wordt aangepast aan de nieuwe wettelijke normen voortgezet, waardoor toezicht en handhaving mogelijk zijn en uitwassen worden voorkomen.

5. De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie.

6. De kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

7. Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe faciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven en geven wij de samenleving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk.

8. De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boetes niet wordt geschuwd.

9. Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet en sms alert.

10. De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie (de modelverordening van STAP maken wij daarbij leidend).

11. Sluitingstijden (Eu)regionaal stapsgewijs terugbrengen naar 01.00 uur in de weekenden.

12. Cameratoezicht is een prima middel. De ChristenUnie wil het proportioneel toepassen in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

13. De gemeente dringt bij de Veiligheidsregio Twente aan op het ontwikkelen van communicatie die duidelijk maakt of bij een calamiteit er gevlucht moet worden of dat juist ramen en deuren gesloten moeten worden. In dat kader is specifiek aandacht nodig voor mensen die minder zelfredzaam zijn.


Terug naar inhoudsopgave                                                Ga naar begin van het hoofdstuk


1.3 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen.

Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie.

De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. En door de ontwikkelingen op de 

woningmarkt staan ook de inkomsten uit de OZB onder druk. Dat geldt al evenzeer voor de opbrengsten uit grondverkoop.

Gemeenten moeten daarom de tering naar de nering zetten. Niet alleen door op alle begrotingshoofdstukken te korten door middel van de kaasschaafmethode, maar vooral ook door duidelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Bezuinigen is kiezen

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:
- Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.
- Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

Wij streven ernaar om de OZB maximaal met de inflatiecorrectie te laten stijgen.


 Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk


  2. GEZONDE SAMENLEVING

 

Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

De taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van de lokale samenleving. Dit hoeft niet erg te zijn, als er maar een goed basisniveau overeind staat.

2.1 Samen zorgen

Decentralisaties en transities

Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de provincie werden geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met een fikse bezuiniging vanuit het Rijk op de bijbehorende budgetten. Burgers worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk.

Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, integraler en met meer maatwerk.

De lokale overheid kan het beste zorgvragen samenbrengen met andere voorzieningen, zoals 

thuiszorg, vervoer, onderwijs of woonzorgcomplexen en levensloopbestendige woningen. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend.

Het is belangrijk om de decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Des te meer een reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn/haar situatie en omgeving. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden.

Jeugdzorg

In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de gemeente. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.). Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de zwakkeren moeten blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen.

Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven.

Wmo

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht én betrokken wordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.

De ChristenUnie benut de kracht van de samenleving en wil deze versterken. De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.

Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, buiten de kerkmuren. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek aan.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning 

kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past. Misbruik van PGB moet uiteraard tegengegaan worden.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over investeringen op het gebied van domotica (huisautomatisering). De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële eigen bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden verricht, niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik en het delen van dure hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid.

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Dat betekent dat naast de reeds bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en voorlichting, het centrum ook de taak krijgt om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Wij willen dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Verbinding met onderwijs

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor het weghalen van schotten en drempels tussen de verschillende vormen van zorg en/of zorgaanbieders, maar ook voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij hanteren als regel: één kind/gezin = één plan/regisseur.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft. 

Jeugdgezondheidszorg

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg naadloos verbonden is met het Centrum voor Jeugd & Gezin. Daar waar hulp bij de opvoeding en/of extra ondersteuning nodig is, wordt allereerst bekekenen in hoeverre de ‘eigen omgeving’ hierin een rol kan spelen.

Gezonde leefstijl

Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken wordt gezien als bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De ChristenUnie is tegen gokhallen en zal niet meewerken aan vergunningen voor dergelijke locaties.

Concrete voorstellen

1. Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente in training van ambtenaren, professionals en vrijwilligers.

2. De gemeente werkt aan laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg.

3. Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers.

4. De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken en het diaconaal netwerk.

5. De gemeente maakt effectief gebruik van de oren en ogen, kennis en kunde van professionals voor het signaleren van ondersteuningsbehoeften.

6. De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten.

7. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik en delen van (dure) hulpmiddelen.

8. De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'.

9. Alcoholgebruik in sportkantines en andere gelegenheden wordt teruggedrongen.

10. Een wijkgroentetuin is een goed idee om gezonde voeding ook bereikbaar te maken voor minima. Het verlevendigt de wijk, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. Initiatieven hiervoor worden gestimuleerd.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk


2.2 Werk en inkomen

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers.

Ook de gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin …

  • Iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten.
  • Het voor gemeenten, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die dit ook laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden.
  • Mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen.
  • Vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.

De ChristenUnie wil investeren in een samenleving die gebaseerd is op ‘vertrouwen'. In een samenleving waarin mensen worden gestimuleerd, uitgedaagd en beloond, en kwaadwillenden worden aangepakt.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk


2.3 Onderwijs

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit de klas).

Passend onderwijs en jeugdbeleid

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekent een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden gevonden.

De kennis die bij RMC’s is over spijbelaars / voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Zo kun je als gemeente gericht beleid ontwikkelen voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Kleine scholen

Scholen verdienen het om breder beoordeeld te worden dan alleen maar op basis van het aantal leerlingen. De ChristenUnie pleit daarom voor maatwerk, zodat de keuzevrijheid van ouders behouden blijft, de kwaliteit van scholen gegarandeerd kan worden en de rol van de school in de leefgemeenschap van de kleine kernen wordt gewaardeerd.

Leerlingenvervoer

De ChristenUnie is voor het behoud van de regeling van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden.

Kinderopvang

De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht op kinderopvanginstellingen door de GGD. De overheid wil ook ruimte blijven bieden aan en hindernissen wegnemen voor identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis.

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in dat kader stimuleren dat er een voldoende divers aanbod is.

Concrete voorstellen

1. Stimuleer dat de scholen zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen in het bepalen en vormgeven van beleid. Minder bemoeienis vanuit de overheid en meer keuzevrijheden van scholen die wordt ingegeven door het werken vanuit professionaliteit.

2. Zorg ervoor dat binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zoveel mogelijk zaken worden geagendeerd die in de eigen gemeenten spelen.

3. Waar mogelijk wordt een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente gestimuleerd.

4. Het huisvestingsbeleid van scholen van gemeenten wordt hierop afgestemd.

5. Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk.

6. De huidige regeling voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen naar speciaal (basis) onderwijs wordt gehandhaafd.

7. Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats, zodat kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.

8. Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wij willen kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen.

9. Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak.

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk


2.4 Cultuur, sport en recreatie

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Cultuur heeft een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport ondersteunen wij vanuit de gemeente niet met financiën, maar wel op andere manieren, want topsport is een goede stimulans voor jongeren om te gaan of te blijven sporten. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom.

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats.

Bibliotheken

Bibliotheekvoorzieningen staan meer en meer onder druk. Bibliotheken zijn echter van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen en toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor alle inwoners. Multifunctioneel en innovatief denken kan de oplossing zijn om de bibliotheken in stand te houden. Samenwerking met scholen verdient aandacht.

Gebouwen en sportvelden

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken.

Bij dreigende sluiting of privatisering van een gemeentelijke zwembad wil de ChristenUnie zoveel mogelijk gebruikmaken van de inzet van vrijwilligers. Zo kan zwemmen voor iedereen betaalbaar blijven.

Muziekparticipatie  en -educatie Muziekparticipatie en -educatie voor jeugdigen staat ook meer en meer onder druk. Muziek is van ook belang voor de ontwikkeling van jeugdigen. Gestreefd moet worden naar het bereikbaar houden van muziekparticipatie en - educatie voor alle jeugdige inwoners van onze gemeente.  De muziekverenigingen en -scholen dienen de hiervoor verleende jeugdledensubsidies creatief en optimaal aan te wenden om dit doel te bereiken.

Concrete voorstellen

1. Er wordt een nieuwe sportvisie opgesteld, hierbij is aandacht voor de functie van sport in de samenleving en de behoeftes van de verenigingen. Dit kan in de vorm van een sportkulturhus op sportpark De Koerbelt.

2. Sluiting van bibliotheken moet worden voorkomen.

3. De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1% norm van de bouwsom om deze voor kunst te bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de voorkeur.

4. In het doelgroepenbeleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.

5. Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op zondag tot een minimum beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt.

6. Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk 


  3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN

  

3.1 Economie en landbouw

Economie

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie vindt dat Rijssen-Holten een koopzondagloze gemeente moet blijven. Rijssen-Holten kan zich prima profileren met de koopzaterdagavonden.

Landbouw

De ChristenUnie heeft hart voor boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve landbouw. De ChristenUnie weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied.

Concrete voorstellen economie en landbouw

Economie

1. De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met haar partners investeringen in zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke naar voren haalt, om samen de crisis te bestrijden.

2. Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen heeft prioriteit.

3. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.

4. Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid.

5. Voor de ondernemers blijft één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren.

6. Niets is voor het midden- en kleinbedrijf zo hinderlijk als een opgebroken straat. De gemeente zorgt ervoor dat eventuele overlast zo kort mogelijk is en dat werkzaamheden aan riolering en andere leidingen zoveel mogelijk gecombineerd worden.

7. Door middel van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die voortvloeien uit duurzaamheidsinvesteringen kunnen weer worden teruggestort in het fonds voor nieuwe investeringen.

Bedrijventerreinen

8. De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Dat zijn mensen die vanuit huis economische activiteiten ondernemen. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, goedkope huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc.

9. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt gelet op het combineren van bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen en groen. Bouwen in de hoogte heeft de voorkeur.

10. Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt niet actief aangemoedigd.

11. Herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

12. De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.

13. Bedrijventerreinen hebben goede faciliteiten (breedbandinternet, parkmanagement en cameratoezicht).

14. Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht.

15. Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

Bloeiende winkelcentra

16. Er wordt ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht.

17. Het wonen in leegstaande woningen boven winkels wordt gestimuleerd.

18. Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.

19. De ChristenUnie is tegen het vestigen van winkelcentra in het buitengebied (‘weidewinkels‘ / outlet-centra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.

20. Geen zondagsopenstelling van winkels in Rijssen-Holten, de koopzaterdagavonden worden gepromoot.

21. Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Recreatie en toerisme

22. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd.

Agrarische sector

23. Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen.

24. Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal bedrijven afnemen, maar de vrijkomende grond zal in zijn algemeenheid aan bedrijven in de omgeving worden toegevoegd. In bestemmingsplannen zal hierop moeten worden geanticipeerd in die zin dat:
-     nieuwe bestemmingen voor vrijkomende bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen zullen moeten worden gezocht;
-     vergrote bedrijven zo nodig ruimte zullen moeten krijgen om hun bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen.

25. Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting etc., voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.

26. Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.

27. Beschikbaarheid van voldoende zoet water is voor de agrarische sector van evident belang. De gemeente zet zich hiervoor in, samen met andere overheden, zoals het waterschap.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk 


3.2 Goed wonen en werken

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De Christenunie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.

De ChristenUnie zet zich in voor:
- Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
- Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.
- Herstructurering en clustering van bedrijventerreinen en hergebruik van leegstaande gebouwen.
- Toekomstbestendig waterbeheer.
- Samenwerking met de agrarische sector.

Wonen

Het huisvestingsbeleid van de gemeente moet aansluiten bij de vraag en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg.

De ChristenUnie wil de discussie over welstandscommissies wel aangaan. Welstandsvrij bouwen moet meer ruimte krijgen.

Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, maar biedt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt.

Kantoren en bedrijventerreinen

Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. Ruimte moet efficiënt worden benut.

Concrete voorstellen

1. De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een woonvisie.

2. Burgers krijgen inspraak bij beleidsvorming.

3. De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen.

4. Voor (door)starters is er een starterslening.

5. Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen.

6. Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk 


3.3 Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.

Fiets

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

Concrete voorstellen

1. Realiseer de in de lange termijn visie verkeer en vervoer genoemde fietsring in het centrum van Rijssen.

2. Realiseer fietssnelwegen tussen Rijssen en de omliggende plaatsen Holten, Wierden, Nijverdal en Enter.

3. Fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt voor een goed fietscomfort.

4. In de centra, bij de stations en bushaltes en bij ’attractiepunten’ zijn voldoende mogelijkheden voor fietsparkeren.

5. De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

6. Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en automobiliteit wordt teruggedrongen.

7. Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.

Openbaar vervoer

De gemeente is een directe medespeler als het om het faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat:

- De bereikbaarheid van openbare voorzieningen en scholen wordt bevorderd.
- Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.
- De informatievoorziening van het openbaar vervoer wordt verbeterd.
- Het openbaar vervoer wordt gepromoot: bijvoorbeeld door informatie op stadsplattegronden, in de gemeentegids, op de site van de gemeente etc.
- Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer etc.).
- De veiligheid in het openbaar vervoer (en bij haltes/stations) heeft veel prioriteit.
- Bij OV-opstappunten zijn voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Parkeren

Van belang is in ieder geval:
- De ChristenUnie blijft voor gratis parkeren in Rijssen-Holten.
- Doorstroming bevorderen door goed gebruik van blauwe zones.

Verkeersveiligheid

De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Het aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) is in onze gemeente relatief laag, maar het kan zeker nog beter. 

Concrete voorstellen

1. Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.

2. De gemeente beschikt over een verkeersveiligheidsplan met concrete uitwerkingen.

3. Snel en langzaam verkeer wordt gescheiden.

4. Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.

5. Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum.

6. De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Hierop wordt niet zodanig bezuinigd dat het de verkeersveiligheid raakt.

7. De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.

8. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.

9. Overtreding van de verkeersregels binnen de bebouwde kom wordt stevig aangepakt, door de politie of door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).


 Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk 


3.4 Energie, klimaat en milieu

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers in Rijssen-Holten zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Klimaat en energie

1. We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.

2. Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

3. De gemeente heeft  een klimaatactieplan met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen.

4. De ChristenUnie stimuleert initiatieven ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie (in het bijzonder voor woningen van voor 1972), windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.

5. Er wordt voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat.

6. Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.

7. Duurzaamheidscorporaties als Duurzaam Holten en Duurzaam Rijssen worden aangemoedigd.

Afvalinzameling                                                                                                                            

8. Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.

9. Afval wordt bij de bron gescheiden. Dit leidt tot lagere lasten voor de burger en afval wordt gebruikt als grondstof. Er zijn voldoende containers voor onder meer glas, kleding, kunststoffen en papier. Ook sap- en melkpakken en blik worden gescheiden ingezameld.

Bij het inzamelen van oud papier hebben vanouds kerken, verenigingen en instellingen als het Rijssens mannenkoor een grote rol gespeeld. Dit vinden wij zeer waardevol.

Stimuleren

Er wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen, volwassenen en ondernemers.

Het goede voorbeeld geven

1. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie.

2. De leveringscontracten met energiebedrijven zijn gebaseerd op 100% duurzame energie.

3. In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid 100% duurzaam en zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria opgenomen.

4. Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting). Door het gebruik van LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden.

De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark. 


Terug naar inhoudsopgave                              Ga naar begin van hoofdstuk