Actueel

Wim Groenewegen benoemd tot bestuursvoorzitter ChristenUnie Rijssen-Holten

De Christen Unie, afdeling Rijssen-Holten, heeft op haar ledenvergadering van woensdagavond 28 november 2018 een nieuwe bestuursvoorzitter gekregen. Wim Groenewegen heeft de voorzittershamer overgenomen van Christiaan Laurens, die plaats heeft genomen in de gemeenteraad. Wim is een enthousiaste persoon, die in zijn dagelijks leven actief is als unitleider in het voortgezet onderwijs. Hij is een verbinder, wil graag de lijnen tussen inwoners en de plaatselijke politiek zo kort mogelijk houden.  

Samen met de aanwezige leden is deze avond nagedacht over hoe de partij iedereen die de ChristenUnie een warm hart toedraagt kan betrekken bij de plaatselijke politiek. Het was een inspirerende avond, waar veel ideeën naar voren zijn gebracht. Hiermee wordt direct aan de slag gegaan.  

Voelt u zich ook betrokken bij de ChristenUnie Rijssen-Holten of hebt u een idee waar de politiek mee aan de slag kan, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met bestuur en/of raadsleden

(zie voor mailadressen:  https://rijssen-holten.christenunie.nl/mensen)  

Begroting in beeld 2019

Vandaag werd de begroting van 2019 vastgesteld.

In de algemene beschouwingen gaf fractievoorzitter Jan Berkhoff aan, dat we als fractie blij zijn met deze begroting die recht doet aan het coalitieakkoord. We zijn dankbaar voor dit goede financiële perpectief en het feit dat we nieuw beleid mogen ontwikkelen. We ervaren dit als een Zegen van God.

Wel spreken we onze zorgen uit over het grote tekort binnen het Sociaal Domein. Verder is er namens de fractie oa aandacht gevraagd voor huisvesting onderwijs, de heropbouw van de hobbyboerderij, duurzaamheidsvisie en een herziening van de woonvisie.

De aangekondigde motie over de plaatsnaamborden in het Nedersaksisch wordt opnieuw besproken tijdens de Kadernota in maart.

Meer informatie over wat de begroting inhoudt, is te lezen op de website van de gemeente. http://bit.ly/2Pk3Vdx

Coalitieakkoord 'Duurzaam Verder' van SGP, CU, CDA en Gemeentebelang

Op 17 mei hebben SGP, CU, CDA en Gemeentebelang een akkoord bereikt over het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Voorafgaand aan het schrijven van dit akkoord is input gevraagd van maatschappelijke (koepel)organisaties in Rijssen-Holten. De waardevolle input is meegewogen in de afwegingen die gemaakt zijn om te komen tot dit akkoord.

De kandidaat-wethouders van de vier partijen zijn de huidige (demissionaire) wethouders. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hen op 31 mei 2018 te benoemen als wethouder. Het coalitieakkoord staat dan ook op de agenda. Geïnteresseerden zijn welkom om 19.30 op het stadhuis de vergadering bij te wonen. Live volgen kan via raad.rijssen-holten.nl.

Coalitieprogramma 2018-2022

Beëdiging raads- en commissieleden

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode. Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag aan het werk.

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode (2018 - 2022). Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag (9 april) aan het werk. Frederike Hulshof, Tonnie Rozenkamp en Jorg Vernhout hebben plaats genomen in de commissie MDV. Niek Otten, Christiaan Laurens en Bert Blaazer zijn leden van de commissie grondgebied. Jan Berkhoff is lid van de commissie ABZM.

Laatste gemeenteraadsvergadering 2014-2018

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de periode 2014-2018 werd Willemien Riezebos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank voor haar jarenlange inzet.

Ook werd afscheid genomen van Joost van Veldhuizen. Joost nam na een raadsperiode van 8 jaar afscheid.

Beiden werden toegesproken door burgemeester Hofland en door fractievoorzitter Jan Berkhoff.
Zowel Joost als Willemien waren, ieder op zijn of haar eigen manier,#waardevolle raadsleden.

Bij het afscheid werd door alle 3 gerefereerd aan het verlies van heel waardevolle mensen voor onze fractie. Jan Tijhof, Gerrit Roosink en Gerrit Pas worden ontzettend gemist!

Namens het bestuur en de fractie wensen we Willemien en Joost Gods Zegen toe in hun leven.

  • Namens de fractie, het bestuur en alle leden van ChristenUnie Rijssen-Holten bedanken we u/jou voor uw/jouw stem!
    Met jullie steun, hebben we dit fantastische resultaat behaald! Jullie gaven geloof een stem, we gaan er alles aan doen om die stem met Gods hulp in de gemeente Rijssen-Holten te laten horen!

Taart voor vrijwilligers Rolstoelbus Rijssen

  • Tonnie Rozenkamp en Alinde Kogelman, beiden kandidaat raadsleden, hebben namens de ChristenUnie Rijssen-Holten een bezoek gebracht aan de coördinatoren van Rolstoelbus Rijssen. Zij hebben een blijk van waardering dik verdiend voor hun vrijwilligerswerk. Dat is een heerlijke taart waard!

Taart voor vrijwilligers Kleding- en Voedselbank

  • Vanochtend zijn Bert Tijhof, Jan Berkhoff en kandidaat raadslid Jorg Vernhout op bezoek geweest bij de vrijwilligers van de Kleding- en Voedselbank. De Kleding- en Voedselbank Rijssen-Holten is er voor mensen in de omgeving van Rijssen-Holten, die om uiteenlopende redenen zodanig in problemen zijn geraakt dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voldoende eerste levensbehoeften te kopen. De Kleding- en Voedselbank draait geheel op vrijwilligers, die een blijk van waardering meer dan verdient hebben!

Taart voor zorgboerderij De Borkeld

  • Lijsttrekker Bert Tijhof en fractievoorzitter Jan Berkhoff hebben het enthousiaste vrijwilligersteam van het Activiteitencentrum 'De Hooiberg' bij zorgboerderij De Borkeld in het zonnetje gezet. Zij hebben dit verdient vanwege hun inzet om volwassenen en kinderen een fijne dagbesteding te bieden. Bij het activiteitencentrum kan men in een rustige omgeving creatief bezig zijn, maar ook kan er onder begeleiding een wandeling worden gemaakt of een spel worden gespeeld. De zorgboerderij draait vrijwel geheel op vrijwilligers. 

02-02-2018: De campagne is van start! We gaan ervoor!

Gerrit Pas overleden

foto2 Gerrit Pasvrijdag 12 januari 2018 14:10 Op 10 januari 2018 is ons gewaardeerde commissielid Gerrit Pas overleden. Gerrit is 53 jaar geworden. lees verder

Zwembad

zwembad De Koerbeltvrijdag 15 december 2017 10:17 NIEUW ZWEMBAD EN NIEUWE SPORTHAL OP DE KOERBELT   De ChristenUnie vindt sporten belangrijk voor de burgers en is niet alleen gezond en leuk, maar het bindt ook samen. Sportstimulering en vooral ... lees verder