Het goede doen voor hen die niet alles hebben ontvangen

Raadzaal.jpg

Het goede doen voor hen die niet alles hebben ontvangen

Bijdrage tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Ik heb alles ontvangen! Dit is een verwijzing naar een bijbelgedeelte uit 2e brief van Petrus. Soms krijg daar vragen over en die beantwoord ik graag. Deze zin is voor mij een herinnering, want, ik heb alles ontvangen. Ik heb een dak boven mijn hoofd, te eten, vrijheid van onderwijs, toegang tot wetenschap, en de vrijheid daar al dan niet gebruik van te maken. Ik leef met mijn gezin in vrijheid. Ik heb alles ontvangen! Maar wat doe ik, wat doen wij met dat gegeven? Als we om ons heen kijken, zien we, zie ik, dat voor veel mensen, dichtbij of ver weg, dit niet het geval is.

Voor ons ligt de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Een actieprogramma, dat een uitwerking is van het coalitieakkoord. Een ambitieuze opdracht gaven we het college mee. Een zelfde opdracht, die wij als CU, meenamen naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie : recht doen aan alle inwoners.

Te zorgen voor hen, die in veel aspecten van hun dagelijks leven verre van ‘alles’ ontvangen of tot hun beschikking hebben. Veel inwoners uit onze gemeente hebben het zwaar; kijk alleen al naar de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen, brandstof en het verwarmen van je woning; primaire levensbehoeften.

De begroting die voorligt biedt goede en concrete handvaten om het juiste te doen met de middelen die we als gemeente en raadsfracties voor handen hebben. Complimenten aan de ambtelijke organisatie. Mede dankzij het gebruik van Pepperflow, is deze begroting geen verzameling van cijfers, maar een concreet werkdocument met acties en prioriteringen. Fantastisch!

Een aantal dingen wil ik uit de begroting noemen. Allereerst de inzet op uitbreiding binnen de organisatie, de juiste man/vrouw op de juiste plek. De begroting geeft goed aan, waar het aan mankracht ontbreekt.

De realisatie van de Waerdenborch, eindelijk zou ik bijna zeggen. Een concrete uitwerking van het coalitieakkoord en goed om te horen dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan. Ook Haarschool in Rijssen en de ontwikkeling van het Kindcentrum in wijk Zuid zijn mooie ontwikkelingen.

Herziening van de woonvisie, doorstroom op de woningmarkt, extra steun voor sociale koopwoningen, investeringen die we aanbevelen. In Rijssen-Holten is het prettig wonen, maar dit moet haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Een van de speerpunten van de CU tijdens de campagne gr was verkeersveiligheid. We zien in de begroting grootschalige en concrete aandacht voor het verkeersveiliger maken van onze gemeente. Een mooi voorbeeld is de aanleg van een fietspad Schapendijk.

In het voorjaar van 2023 verwachten we het eindrapport van Groen Doen.  Duurzaamheid blijft een hot item, een mooie woordspeling in tijden van opwarming van de aarde. Als we om ons heen kijken, dan kunnen we dat niet meer ontkennen. We zien uit naar dit rapport en de debatten die daarover volgen.

Tijdens de begrotingsraad in november 2021, dienden we een motie in om energiearmoede te bestrijden. Wie had kunnen bedenken, dat de toegezegde bedragen en maatregelen 3 maanden later niet afdoende zouden zijn?  Veel inwoners van Rijssen-Holten zullen momenteel niet rouwig zijn om de opwarming van de aarde, de kachel hoeft immers nog niet volop te branden. Het college aan de slag gegaan om de energiearmoede armoede aan te pakken, ik dank het college voor de voortvarendheid waarmee ze te werk is gegaan. Niet afwachten op wat Den Haag, gaat doen, maar aanpakken. Fijn dat we al zoveel hulp konden bieden op dit punt.

Het verduurzamen van je woning kan ervoor zorgen, dat de energiekosten dalen en een extra stap  richting de transitie naar het gebruik van schone energie. Maar tegelijkertijd is dit een kostbare aangelegenheid. Daarom dienen we, samen met de fracties van GB, GRLINKSPVDA en Cda, de motie Duurzaamheidslening in. Dhr. Rozenkamp zal dit straks verder toelichten.

De verbinding Sportakkoord / preventieakkoord. Belangrijk punt en als CU hebben we hier vaak en indringend aandacht voor gevraagd; verbinding betekent versterking Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over de financiële situatie van de sportverenigingen in R-H. Tijdens de rondjes langs de velden, deze en vorige week, werd duidelijk gemaakt door verschillende verenigingen, dat ze de stijgende kosten van energie en de doorberekening van de inflatiestijging moeten gaan doorrekenen in de contributie. Landelijke cijfers laten zien, dat er daadwerkelijk lidmaatschappen worden beëindigd om deze redenen.

Als wij daadwerkelijk die verbinding en versterking willen, alles we willen dat er meer wordt gesport en bewogen? Als we willen dat er werk wordt gemaakt van het lokaal sport- en preventieakkoord, moeten we daarin dan niet als gemeente te hulp schieten? Mijn vraag is dan ook, of het college een plan heeft hoe dit te voorkomen? Hoe houdt het college de vinger aan de pols bij de verenigingen? Hoe worden verenigingen ondersteund, die financieel in de problemen komen? Hoe wordt voorkomen dat leden van verenigingen hun lidmaatschap opzeggen om reden van de te hoge kosten?

Voorzitter, als gemeente hebben we een bijdrage geleverd in de doorstroom van statushouders. Ontzettend fijn dat we een plek konden bieden. Ongeveer 50% van de Nederlandse gemeenten heeft dit niet als haar taak gezien, terwijl Oekraïense vluchtelingen, terecht, met open armen werden ontvangen, bleef de deur voor statushouders, Nederlanders geworden door de status die ze kregen, dicht.

Laten we als gemeente hierin blijven voorop lopen, de gestelde doelen halen.

Voorzitter, ik ga afsluiten. Ik begon mijn bijdrage met een parafrase op een bijbelgedeelte.

Ik wil dat gedeelte graag met u delen: het is een gedeelte uit 2 Petrus 1; 3 : ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’.

God heeft ons alles gegeven, wat wij nodig hebben om te leven zoals Hij het wilde en om Hem op deze manier te dienen. Voor mijn fractie is dit een heldere opdracht. Alles in het werk stellen om het goede te doen en niet om er zelf een goed gevoel aan over te houden. Dit is een duidelijke opdracht is van God; het goede doen voor hen die niet alles hebben ontvangen, voor hen dragen wij zorg. En dat is ook een oproep die ik doe aan u als raad, aan u als college. Misschien is het niet altijd de groep waar we het eerst aan denken of het beleidsterrein waar onze prioriteit ligt, maar aan alle inwoners, ongeacht opleidingsniveau of geloofsovertuiging, ongeacht kleur of land van herkomst.