Oud-wethouder

  • Vanaf 1 september 2008 was mr. B. (Ben) Wolterink wethouder namens de ChristenUnie in het college van burgemeester & wethouders van Rijssen-Holten. Op 24 april 2014 werd hij weer beëdigd om in het nieuwe college van B&W als wethouder voor de ChristenUnie de gemeente te besturen. Deze functie heeft hij tot en met 4 februari 2015 mogen vervullen, waarna hij werd opgevolgd door Bert Tijhof.

    De inhoud van zijn portefeuille kunt u hier raadplegen.

Toespraak bij aantreden op 1 september 2008

Zeer geachte dames en heren van de raad en van het college, familie, kennissen en allen hier aanwezig.

Allereerst wil ik de raad hartelijk dankzeggen voor het in mij gestelde vertrouwen. Gunt u mij a.u.b. even een inwerkperiode voor dat u mij het vuur aan de schenen legt. Over hoe het zover is gekomen en wat het heeft teweeg gebracht bent u, ook via de media, ruimschoots geïnformeerd. Een 100%-score voor de benoeming zat er deze avond vanwege de gevolgde procedure niet in. De benoeming van mijn persoon stond niet ter discussie. Dat deed mij natuurlijk deugd en daar wil ik u allen voor bedanken.

Ik laat het verder rusten en ga gewoon aan het werk. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook de rust in de Raad terugkeert.

Pa, wat doet een wethouder eigenlijk? Zo'n vraag krijg je dan thuis aan de keukentafel.

De wet
Ja, wat doet een wethouder: een wethouder houdt de wet. Zojuist heb ik de eed afgelegd op getrouwheid aan de grondwet en nakoming van wetten. In de grondwet staan mooie zaken. Niet discrimineren (nou ja zo staat het er niet want discrimineren mag dikwijls best wel), vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. U kent het rijtje wel.

Van hogere orde dan de Nederlandse grondwet is het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Lees hiervoor vanavond: de rechten van inwoners van onze gemeente. Hierin staan zaken uit onze grondwet nog duidelijker en verder staan er nog andere nog mooiere zaken in. Ik noem maar een paar voorbeelden:

(art. 8) Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven. Dat lijkt voor ons gewoon maar u kent zelf wel de landen waar dit beslist niet gewoon is. Laten we onze zegeningen tellen. 
(art. 9) Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Als gemeentebestuur mogen we dus niet opdringerig zijn als het om deze zaken gaat. 
(art. 10) Vrijheid van meningsuiting. Maar dat geldt niet onbeperkt. De goede zeden, de goede naam of rechten van anderen moeten namelijk worden geëerbiedigd. Zo staat het in dit artikel.
(art. 17) Verbod van misbruik van recht. Ook deze wethouder mag zijn zin niet doordrukken met oneigenlijke gebruikmaking van niet bedoelde wettelijke bepalingen.

Van nog hogere orde dan het EVRM is voor mij als lid van de CU het vaste Fundament, de Bijbel dus. In de brief aan de Galaten (H5, vs14) staat dat de bijbelse wet in één woord wordt vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En de vrucht hiervan is liefde, blijdschap, vrede geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (H5, vs 22). Samen met de Tien Geboden de bijbelse wet in een notedop.

Als we hier naar zouden leven dan zou de wereld, met inbegrip van onze gemeente, er heel anders uitzien en zou veel andere wetgeving overbodig zijn. De praktijk van het leven is echter weerbarstig.

Ook zijn en blijven er spanningsvelden met Nederlandse wetgeving maar op gemeentelijk niveau zal ik denk ik niet snel in een spagaat verzeild raken.

Bestuur
Een wethouder houdt dus de wet maar is toch met name bezig met het besturen van de gemeente. Trouwens, volgens de Gemeentewet wordt onder gemeentebestuur verstaan ieder bevoegd orgaan van de gemeente en dan hebben we het over de raad en het college van B&W. Een goede interactie tussen de raad als volksvertegenwoordiger en het college als initiërend en uitvoerend bestuursorgaan is dus onontbeerlijk voor een goed bestuur van onze gemeente.

Besturen dient zorgvuldig, integer en transparant te geschieden. Goed blijven communiceren is een basisprincipe. Om doeltreffend en doelmatig te besturen dienen voorts hoofdzaken van bijzaken te worden onderscheiden en zeker net zo belangrijk is dat je er plezier aan beleefd.

Over bijzaken en plezier in het werk heeft Toon Hermans op zijn eigen wijze het volgende opgemerkt. Hij neemt als voorbeeld zijn oom Emiel.

Hij was te stug,
hij was niet luchtig maar gedegen,
hij had te weinig vive la vie, mijn oom Emiel,
hij heeft dan ook zowat voortdurend platgelegen,
omdat hij altijd over kleinigheidjes viel

Afronding
Ik heb u al voorgehouden dat de overheid, dus ook deze wethouder, niet opdringerig moet zijn als het gaat om gedachte, geweten en godsdienst (art. 9 EVRM). Maar ik neem wel de vrijheid u iets door te geven. Dat is wat Paulus doorgaf aan de Thessalonicenzen (1, H5).

Houd vrede onder elkaar (vs 13)Kijk uit dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en ten opzichte van elkaar en ten opzichte van allen (vs 15).
Verblijd u altijd.

Als we als raad en college zo met elkaar omgaan dan hebben we een constructief en goed samenwerkend bestuur, in het belang van Rijssen-Holten. Ik ga er voor. U ook?